regulamin

I. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w e-sklepie umożliwiający utworzenie Konta.

3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w e-sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

4. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w e-sklepie.

7. PRODUKT – dostępna w e-sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. REGULAMIN – niniejszy regulamin e-sklepu.

8. SKLEP INTERNETOWY - e-sklep Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.witaminywsprayu.pl

9. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCĄ – jest Halo Phenomen Sp. z o.o., Dolna 4, 18-100 Łapy, NIP: 9662097859, REGON: 361662721. Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000561227.

10. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem e-sklepu.

11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem e-sklepu.

12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

13. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

14. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

15. KARTA UPOMINKOWA - karta stanowiąca odpowiednik bonu towarowego - wydana na okaziciela, uprawniająca kupującego do jej realizacji w e-sklepie witaminywsprayu.pl

II. Postanowienia ogólne

1. E-sklep dostępny pod adresem internetowym www.witaminywsprayu.pl prowadzony jest przez Halo Phenomen Sp. z o.o., Dolna 4, 18-100 Łapy, NIP: 9662097859, REGON: 361662721. Wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000561227; adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Dolna 4, adres poczty elektronicznej: halo@sprayme.in, numer telefonu: 790 55 99 11

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z e-sklepu (z wyjątkiem rozdziału IX Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

3. Korzystanie z e-sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: w celu poprawnego korzystania z e-sklepu i jego funkcjonalności, a w tym składania zamówień należy posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarkę internetową. Korzystanie z e-sklepu możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową. Klient powinien ponadto posiadać aktywne konto poczty elektronicznej. E-sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie e-sklepu, jeżeli sprzęt lub oprogramowanie, z którego korzysta Klient nie spełnia wymagań technicznych określonych w niniejszym punkcie.

III. Zasady korzystania z e-sklepu

1. Rejestracja w ramach e-sklepu jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w e-sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie e-sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2. W e-sklepie dostępny jest Formularz Zamówienia.

3. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w e-sklepie. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – wypełnienie Formularza Zamówienia i kliknięcia na stronie e-sklepu po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie e-sklepu). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

4. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

5. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z e-sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6. E-sklep witaminywsprayu.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania z e-sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów e-sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: podał w trakcie rejestracji w e-sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne, nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, dopuścił się za pośrednictwem e-sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów e-sklepu, dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez e-sklep sprayme.in za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię e-sklepu witaminywsprayu.pl

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach e-sklepu usługami, e-sklep podejmuje środki zabezpieczające świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

8. Klient zobowiązany jest w szczególności do: niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, korzystania z e-sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach e-sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam), korzystania z e-sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla e-sklepu witaminywsprayu.pl, korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, korzystania z e-sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w e-sklepie zgodnie z Regulaminem.

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie e-sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach e-sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w e-sklepie za pomocą Formularza Zamówień.

4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w e-sklepie zgodnie z Regulaminem.

5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie e-sklepu oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w Regulaminie. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym e-sklepu Sprzedawcy.

V. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem: firmy kurierskiej DPD oraz Paczkomatów InPost. Nie ma możliwości osobistego odbioru zamówionego towaru w naszym e-sklepie. Koszty dostawy: informacje o kosztach dostawy znajdują się na stronie e-sklepu z zakładce wysyłka. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3. Termin realizacji dostawy informacje o czasie dostawy znajdują się na stronie e-sklepu w zakładce wysyłka i liczą się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

4. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie e-sklepu w zakładce wysyłka oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

VI. Sposoby i terminy płatności

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: Płatność kartą przy pomocy systemu PayPal lub Przelewy24 Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy Numer rachunku PKO BP: 64 1020 1332 0000 1002 0953 5792 Termin płatności: W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 72 godzin od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po upływie tego terminu, w przypadku braku płatności transakcja będzie anulowana. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) „Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej".

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient powinien poinformować e-sklep, wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy pisemnie na adres 18-100 Łapy, ul. Dolna 4 lub w formie elektronicznej na adres: halo@sprayme.in.

3. Klient może w tym celu skorzystać z przykładowego wzoru formularza odstąpienia od umowy jednak nie jest to obowiązkowe. E-sklep prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient przesłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy e-sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez e-sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym e-sklep został poinformowany przez Klienta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. E-sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7. E-sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Produkt powinien zostać odesłany do e-sklepu przez Klienta niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował e-sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

9. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

1. E-sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561-5563 Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Halo Phenomen Sp. z o.o. Dolna 4, 18-100 Łapy, przy użyciu formularza kontaktowego lub na adres e-mail: halo@sprayme.in. E-sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. E-sklep jest producentem Towarów. E-sklep jako producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru.

IX. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. E-sklep witaminywsprayu.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania e-sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić e-sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu e-sklepu.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem e-sklepu można zgłaszać pisemnie na adres: Halo Phenomen Sp. z o.o. Dolna 4, 18-100 Łapy, przy użyciu formularza kontaktowego lub na halo@sprayme.in.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem e-sklepu.

5. E-sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XI. Karty upominkowe zasady nabywania i użycia karty w e-sklepie

1. Niniejszy dokument (dalej zwany jako “Zasady i Warunki”) reguluje zasady nabywania i używania kart upominkowych w formie wirtualnej (dalej zwane jako “Karta”).

2. Karta jest własnością Halo Phenomen Sp. z o.o., Dolna 4, 18-100 Łapy, którego dane znajdują się w e-sklepie. Posiadacz Karty (Klient) jest jedynie jej dysponentem.

3. W ofercie dostępne są Karty o wartościach zgodnych z Regulaminem e-sklepu witaminywsprayu.pl, aktualnym w momencie dokonywania zakupu Karty.

4. Karta uprawnia wyłącznie do zakupu towarów oferowanych w e-sklepie witaminywsprayu.pl na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem witryny internetowej www.witaminywsprayu.pl.

5. Kartę można kupić za pomocą każdego środka płatniczego akceptowanego przez e-sklep witaminywsprayu.pl. Płatność za Kartę nie może być dokonywana przy pomocy innej karty upominkowej.

6. Jakakolwiek pozostająca na Karcie kwota nie podlega zwrotowi lub wymianie na gotówkę.

7. Karta może zostać użyta przez Klienta bez ograniczeń do czasu wyczerpania znajdującej się na niej kwoty, nie później jednak niż do czasu upływu ważności Karty.

8. Kwota pozostała na Karcie stanowi różnicę pomiędzy początkową kwotą na Karcie i kwotą, za którą dokonano zakupu przy pomocy Karty. W przypadku, gdy kwota zakupu przekracza kwotę pozostałą na Karcie, brakująca różnica może zostać dopłacona przez Klienta za pomocą środków płatniczych akceptowanych w e-sklepie witaminywsprayu.pl, z zastrzeżeniem przeciwnych postanowień zawartych w Regulaminie.

9. Każdorazowa wysokość kwoty pozostałej na Karcie wskazana jest na dowodzie zapłaty lub w informacji zawartej na potwierdzeniu złożenia zamówienia, wydanym Klientowi przy zakupie towaru dokonanym za pomocą Karty. Wysokość kwoty pozostałej do wykorzystania na Karcie, Klient może również sprawdzić w panelu konta w e-sklepie. O ile Klient nie wykaże dowodu przeciwnego, kwotę pozostałą na Karcie wskazaną na potwierdzeniu zapłaty wygenerowanym w e-sklepie lub wskazaną za pośrednictwem strony www.witaminywsprayu.pl, uznaje się za właściwą i wiążącą dla Klienta.

10. Produkty zakupione za pomocą Karty podlegają tym samym zasadom zwrotu i wymiany oraz zgłoszenia niezgodności towaru z umową, co pozostałe produkty oferowane w e-sklepie witaminywsprayu.pl.

11. Zwrot zapłaconej kwoty za produkty nabyte przy użyciu Karty, w przypadku zwrotu takiego towaru, zostanie dokonany w następujący sposób:

 11.1 poprzez zwiększenie kwoty na Karcie o kwotę dokonanego zwrotu, w przypadku posiadania ważnej Karty w momencie dokonywania zwrotu towaru;

12. Karta pozostaje ważna przez okres 12 miesięcy od momentu jej nabycia i dostarczenia przez e-sklep witaminywsprayu.pl do odbiorcy. Wraz z upłynięciem ważności Karty, nie podlega ona odnowieniu i nie uprawnia do dokonania dalszych zakupów, a jakakolwiek niewykorzystana kwota pozostająca na Karcie nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Klienta.

13. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku nieotrzymania lub opóźnienia w otrzymaniu Karty w formie wirtualnej, z przyczyn niezależnych od e-sklepu witaminywsprayu.pl, w tym w szczególności w przypadku:

 13.1 awarii linii telefonicznych/ lub innych systemów,

 13.2 opóźnienia w transmisji informacji lub danych lub utraty informacji lub danych, z przyczyn opisanych w postanowieniu (13.1) powyżej,

 13.3 nieprawidłowych lub niedokładnie podanych danych przez Klienta;

 13.4 niedostarczenia Karty na wskazany przez Klienta adres e-mail, gdy e-mail wysłany przez e-sklep witaminywsprayu.pl jest odczytywany jako SPAM lub niechciana wiadomość elektroniczna.

14. Karty pozyskane z jakiegokolwiek nielegalnego źródła lub w nielegalny sposób są nieważne i nie uprawniają do zakupu towarów, ani jakakolwiek kwota z takiej Karty nie jest należna jej posiadaczowi.

15. Karta nie może być wykorzystywana w jakichkolwiek celach marketingowych lub promocyjnych dla towarów lub usług wprowadzonych do obrotu przez jakiekolwiek podmioty trzecie inne niż e-sklep witaminywsprayu.pl, bez uprzedniej pisemnej zgody Halo Phenomen Sp. z o.o., Dolna 4, 18-100 Łapy.

16. Zakup i/lub użycie Karty jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, które są udostępnione do wiadomości Klientów przy zakupie Karty na stronie e-sklepu www.witaminywsprayu.pl.

17. Zasady i Warunki nie wyłączają uprawnień Klienta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie, w którym pozostają z nimi w sprzeczności.

XII. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy e-sklepem a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy e-sklepem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę e-sklepu witaminywsprayu.pl

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.